ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń

            Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku  do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec  na terenie gminy Troszyn i Rzekuń”  dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych .

Kwota dofinansowania wynosi 9 370 782,00 złotych  i stanowi 80 % wartości projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi   11 713 478,40 złotych.

Umowę  nr FDS/217/2019 o dofinansowanie  projektu  Powiat Ostrołęcki  podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 11 grudnia 2019 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości          i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

         Dzięki zrealizowaniu projektu  zostanie rozbudowany i przebudowany ciąg komunikacyjny dróg powiatowych  nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa           ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec łącznie na 4 odcinkach  o całkowitej długości 9,1  km. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości od 5,5 m do  6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wyniesie od 2,75 m  do   3,0 m.  Wykonane zostaną pobocza utwardzone oraz zbudowane  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 149 m. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych wykonane zostaną 4 skrzyżowania. Inwestor wykonana oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt zostanie zakończony w 2020 roku.

Print Friendly, PDF & Email