ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;

3)      administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

4)      dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)      administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

2)      przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

4)       administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Pan Michał Mrówka
zdpo-ka@wp.pl

RODO Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2,
04-710 Ostrołęka.
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;
3) dane osobowe osób przebywających na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przetwarzane będą są celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na terenie monitorowanym, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku
z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) dane osobowe z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia niektórych danych np. danych, których minął okres przechowywania;
3) osoba, której dane dotyczę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu;
5) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.

Print Friendly, PDF & Email