ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk
image 1
image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w lipcu  bieżącego roku do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk”, która jest dofinasowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego  w ramach   Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość zadania po przetargu  wynosi 2 066 698,74 złotych w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 240 019,24 złotych

Wykonawcą  robót budowlanych  jest Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowo – Mostowych                                „ OSTRADA”  z Ostrołęki.

                Realizacja inwestycji na odcinku od km 6+470 do km 7+952 o długości 1482 m, spowoduje podniesienie parametrów technicznych drogi i ujednolici standardy techniczne do rozbudowanych odcinków w latach wcześniejszych. W wyniku rozbudowy wyżej wymienionego odcinka drogi, zostaną podwyższone parametry techniczne, w tym:    jezdnia-nawierzchnia bitumiczna o przekroju 1 x 2  o szerokości 2 x 3,00 m, obustronne utwardzone pobocza bitumiczne o szerokości 1,00 m oraz 
pobocza z kruszywa łamanego za poboczem utwardzonym o szerokości 0,75 m. Zastosowane rozwiązania techniczne w postaci budowy utwardzonych poboczy, poboczy z kruszywa łamanego wpłyną                                          na bezpieczeństwo użytkowników drogi, pieszych i rowerzystów. Istotnym elementem poprawy warunków przejazdu  będzie wymiana oznakowania pionowego na znaki  drogowe z folii odblaskowej  wyższej generacji oraz wykonanie oznakowania poziomego drogi – grubowarstwowego strukturalnego, dobrze widzialnego zarówno w dzień jak i w nocy. W projekcie zastosowano rozwiązania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wzdłuż utwardzonego pobocza zamontowane zostaną urządzenia optyczne prowadzenia ruchu tzw. „kocie oczka”. Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi i stworzy wydajny system transportowy przyjazny dla środowiska naturalnego. Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę warunków w zakresie realizacji zadań przez służby ratunkowe  i usprawni skuteczność ich  działań.

           Rozbudowana droga pozytywnie wpłynie na  jakość i dostępność wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, podniesie konkurencyjność województwa mazowieckiego  i zwiększy spójność gospodarczą powiatu ostrołęckiego.  Przez modernizację infrastruktury, która sprzyja eliminacji różnic w poziomie rozwoju, zostaną stworzone odpowiednie warunki do wyrównywania się różnic społeczno-gospodarczych.

Informację sporządził :

Roman Czachowski
starszy specjalista ds. utrzymania dróg i mostów
planowania techniczno – ekonomicznego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Ostrołęka dnia 01.07.2021 roku.

Print Friendly, PDF & Email