ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Projekty unijne

Projekty unijne
logotyp

        Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia  subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej nr VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego ,  działania 7.1 Infrastruktura drogowa.

       W dniu 13 lipca 2017 roku  Powiat Ostrołęcki podpisał umowę z Województwem Mazowieckim. Całkowita wartość projektu wynosi 16.880.793,99 zł   w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w wysokości   10.013.396,24 złotych nie więcej niż 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

      Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu ustalono na dzień 01.01.2016 zaś zakończenie finansowe realizacji Projektu na dzień 31.08.2018 roku Okres realizacji projektu  podzielono na dwa etapy. Termin zakończenia I etapu zaplanowano na dzień  30.11.2017 roku, zaś zakończenie II etapu realizacji projektu  w przyszłym roku na dzień 29.06.2018 roku, zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót. Roboty będą wykonywane przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „ OSTRADA” z Ostrołęki, które zostało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

      Celem projektu będzie  rozbudowa drogi powiatowej nr 4403 W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo- Ostrołęka na odcinku od km 18+208,00 do km 24+238,00, która poprawi spójność regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T,  oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i wewnętrzną sieci. Zostanie podniesiony stan techniczny drogi 4403 W i  poprawi  się spójność regionalna  sieci drogowej z układem dróg krajowych .

        W wyniku realizacji zostanie poprawiony stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi  o długości  6030 m w celu podniesienia jej parametrów technicznych  i odwodnienia drogi. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. budowę ronda wraz  z oświetleniem jego wlotów, wykonanie pasa pieszo – rowerowego, budowę chodnika, zatok autobusowych oraz  przejść dla pieszych. 

Print Friendly, PDF & Email