ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl
w dniu 02.03.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie
do dnia 16 marca 2021 r.

e-mailem na adres
zdpo-ka@wp.pl
pocztą na adres
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych,
prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Rzekuń.

Załączniki

Print Friendly, PDF & Email