ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk”, która była dofinasowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość zadania wyniosła 2 066 698,74 złotych w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 240 019,24 złotych

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowo – Mostowych „OSTRADA”  z Ostrołęki.

                Dzięki zrealizowanej inwestycji na odcinku od km 6+470 do km 7+952 o długości całkowitej 1482 m, zostały podniesione parametry techniczne drogi oraz ujednolicono standardy techniczne do rozbudowanych odcinków w latach wcześniejszych. W wyniku rozbudowy powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o przekroju 1 x 2 o szerokości 2 x 3,00 m, obustronne utwardzone pobocza bitumiczne o szerokości 1,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego za poboczem utwardzonym o szerokości 0,75 m. Zastosowane rozwiązania techniczne zdecydowanie wpłynęły na bezpieczeństwo użytkowników drogi, pieszych i rowerzystów. Wymieniono oznakowanie pionowe na znaki drogowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wzdłuż utwardzonego pobocza zamontowano urządzenia optyczne prowadzenia ruchu tzw. „kocie oczka”. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu poprawiły się warunki bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi i stworzył się wydajny system transportowy przyjazny dla środowiska naturalnego. Inwestycja wpłynęła znacząco na poprawę warunków w zakresie realizacji zadań przez służby ratunkowe i usprawni skuteczność ich działań.

           Dzięki dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozbudowana droga spowodowała poprawę jakości i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym a także wpłynęła na podniesienie konkurencyjności województwa mazowieckiego i zwiększyła spójność gospodarczą powiatu ostrołęckiego. 

Informację sporządził :

Roman Czachowski
starszy specjalista ds. utrzymania dróg i mostów
planowania techniczno – ekonomicznego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Print Friendly, PDF & Email